Op reis naar je roeping

Created with Sketch.

Laat je inspireren

Door te kijken naar voorbeelden van anderen kom je dingen tegen die jou raken. Als je je afvraagt wat jou precies raakt kom je stapje voor stapje meer te weten over je eigen waarden, diepe overtuigingen en passies. Daarnaast kan zo’n iemand jou het vertrouwen geven om je verlangens serieus te nemen en je dromen niet op te geven.
Ga naar dit thema

Vergroot je bewustwording

Als je het pad van je hart gaat volgen is het ook goed dat je je bewust wordt van bepaalde natuurwetten en natuurlijke principes. Dan zul je beter begrijpen waarom het letterlijk naar je hart luisteren zo belangrijk is, dat toeval niet bestaat en zal je ook komen te weten hoe het manifesteren van dromen natuurkundig gezien in elkaar zit.
Ga naar dit thema

Kom weer in verbinding met je lichaam

Door stress, spanning in ons lichaam en drukte in ons hoofd zijn we minder verbonden met ons lichaam. We denken ook vaak de antwoorden in ons hoofd te vinden. Maar niets is minder waar. Het heet niet voor niks ‘luister naar je hart’. Ons lichaam heeft ons van alles te vertellen, ons lichaam weet het al lang. Kom er achter hoe je weer verbonden kunt zijn met je lichaam zodat je voelt wat het jou te vertellen heeft.
Ga naar dit thema

Leer te luisteren naar je hart

‘Luister naar je hart’ is wat we steeds vaker als advies krijgen. Uit onderzoek blijkt dat je hart alles al veel eerder weet dan je hoofd. Maar hoe luister je dan naar je hart, voorbij alle angsten en emoties? Er is zoveel te voelen en soms helemaal niet. Om welke signalen gaat het precies als je je hart wilt volgen? Hoe activeer je deze signalen en hoe sluit je dit aan op je brein? Zodat jij het pad kunt volgen die voor jou bedoeld is.
Ga naar dit thema

Leer los te laten wat jou niet dient

Als je je hart gaat volgen, vindt er een transformatie plaats in en bij jezelf (zoals een rups een vlinder wordt). Dat betekent ook dat je dingen in en om je heen hebt los te laten. Het gaat dan om angsten, overtuigingen, mensen, zaken en situaties die jou niet echt meer dienen en jou beperken of zelfs remmen om jouw hart te volgen. Kom er achter wat je precies hebt los te laten en hoe je dit kunt loslaten.
Ga naar dit thema

Leer je dromen te manifesteren

Door goed contact te hebben met je lichaam, te luisteren naar je innerlijke stem, los te laten wat jou niet dient, ben je al heel wat aan het manifesteren doordat je ruimte hebt en je je focust op de dingen die bij jou passen. Hierdoor trek je de juiste dingen naar je toe. Maar wat heb je nog meer nodig om je ideeen en dromen neer te zetten? En wat kan je hierin leren van succesvolle mensen?
Ga naar dit thema